REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

                                                                              FIRMY DOORTECH HURTOWNIA OKUĆ S.C.

                                                       obowiązujący od dnia 01.01.2021 r. (aktualny na dzień 01 stycznia 2021 roku)

 

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – DOORTECH HURTOWNIA OKUĆ S.C. Rafał Nowakowski, Krzysztof Sperka  z siedzibą w Częstochowie (42-202 Częstochowa) przy ulicy Warszawska 48 NIP 949-203-12-05 REGON 240528755

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.online.centrumokuc.pl za pośrednictwem, którego Klient, Konsument lub Klient-Konsument może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonująca zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

Konsument - osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego i dokonująca zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

Klient-Konsument – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na towary nie podlegające dalszej odsprzedaży czy związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą, której Klient może dokonać zakupu Towarów  poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Czas realizacji zamówienia – ilość dni roboczych, w których Sprzedawca kompletuje zamówienie złożone przez Klienta, Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w Sklepie, następnie wydaje Towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia pod wskazany adres.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, złożone za pośrednictwem Sklepu  (Formularza zamówienia) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu  w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostawy towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu towarów będących przedmiotem zamówienia;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

II. Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Konsumentem lub Klientem-Konsumentem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.online.centrumokuc.pl

2.       W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich klientów Sklepu. Klient, Konsument lub Klient-Konsument zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3.       Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.       Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient, Konsument lub Klient-Konsument akceptuje treść Regulaminu.

2.       Zamówienia od Klient, Konsument lub Klient-Konsument są przyjmowane przez www.online.centrumokuc.pl za pośrednictwem Formularza Zamówienia oraz e-mailowo na adres biuro@centrumokuc.pl  7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.       Klient, Konsument lub Klient-Konsument po złożeniu Zamówienia przez Sklep wypełniając Formularz Zamówień otrzymuje drogą elektroniczną automatyczną odpowiedź – „Potwierdzenie zamówienia” - na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie złożonego zamówienia przez Sklep nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Po otrzymaniu zamówienia i przesłaniu automatycznej odpowiedzi opisanej jako Potwierdzenie zamówienia, Sklep w odrębnej korespondencji przesyła na wskazany przez Klient, Konsument lub Klient-Konsument adres email kolejną wiadomość o treści „Zamówienie przyjęte do realizacji”, przy czym po otrzymaniu przez Klient, Konsument lub Klient-Konsument maila zatytułowanego ”Zamówienie przyjęte do realizacji” dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klient, Konsument lub Klient-Konsument towarów.

4.       Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od     Sprzedawcy potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji - „ Zamówienie przyjęte do realizacji”.

5.       W przypadku złożenia zamówienia na adres e-mail Sklepu z pominięciem Formularza Zamówienia w Sklepie, Sprzedawca w poniższej odpowiedzi określa, co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży tj przedmiot umowy oraz cenę. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klient, Konsument lub Klient-Konsument, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.

6.       Początek czasu realizacji zamówienia liczy się od :

1.       w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po wysłaniu przez Sprzedającego do Klient, Konsument lub Klient-Konsument wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji

2.       w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie i potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji

3.       w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem online”paynow” - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po wysłaniu przez Sprzedającego do Klient, Konsument lub Klient-Konsument wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji

7.       Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 17.00

8.       Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

9.       Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

1.       Telefon – 34 3606 600 ;34 3606 601

2.       E-mail – biuro@centrumokuc.pl

3.       Adres korespondencyjny – ul.Warszawska 48 42-202 Częstochowa

10.   Podana w zamówieniu wartość stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

11.   Jeżeli klient zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 10 powyżej, Sklep poinformuje o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.  

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1.       Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej.

2.       Opłaty za wysyłkę firmą kurierską dostępne w Sklepie pod adresem online.centrumokuc.pl/content/1-dostawa

3.       Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

4.       Orientacyjny Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych/ lub wskazany jest na stronie Sklepu przy opisie produktu, przy czym Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu czasowego braku towaru w magazynie Sprzedającego i ewentualnie konieczności dokonania czynności kompletacji. Maksymalny Czas realizacji zamówienia nie powinien przekraczać 30 dni . Orientacyjnym czasem realizacji zamówienia jest czas kompletacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy przesyłki. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.

 

V. Formy płatności

1.       W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:  1) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki 2)przelewem na rachunek bankowy 81 1140 2017 0000 4402 0630 8847  3) płatność online poprzez bramkę płatności online „paynow”

2.       Klient, Konsument lub Klient-Konsument, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

 

 

VI. Reklamacja

1.       Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

2.       Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klient, Konsument lub Klient-Konsument, nie nadaje się do celu, o którym Klient, Konsument lub Klient-Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klient, Konsument lub Klient-Konsument w stanie niezupełnym.

3.       Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4.       W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się, jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo, gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także, gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

5.       Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klient, Konsument lub Klient-Konsument.

6.       W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

7.       Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

8.       Jeżeli Towar ma wadę, Klient, Konsument lub Klient-Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

9.       Jeżeli Towar ma wadę, Klient, Konsument lub Klient-Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10.   Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

11.   Klient, Konsument lub Klient-Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

12.   Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

13.   Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klient, Konsument lub Klient-Konsument.

14.   W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta,  dowodu jego odesłania.

15.   Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

16.   Klient, Konsument lub Klient-Konsument realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 9 pkt d niniejszego regulaminu.

 

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1.       Zgodnie z Ustawą i obowiązującym prawem od 1 stycznia 2021 roku, Konsument oraz Klient-Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.       Konsument oraz Klient-konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

3.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: ul.Warszawska 48 42-202 Częstochowa

4.       Konsument oraz Klient-Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

5.       Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy ul.Warszawska 48 42-202 Częstochowa

6.       Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi lub Klient-Konsument wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Klient-Konsument dowodu jej odesłania.

7.       Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w sposób inny uzgodniony dwustronnie.

8.       Konsument lub Klient-Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy. 

 

VIII. Ochrona danych osobowych

1.       Składając zamówienia Klient, Konsument oraz Klient-Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2.       Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3.       Klient, Konsument oraz Klient-Konsument zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klient, Konsument oraz Klient-Konsument prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klient, Konsument oraz Klient-Konsument.

5.       Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

1.       Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2.       Umowa sprzedaży zawierana jest między Klient, Konsument lub Klient-Konsument a Sprzedawcą DOORTECH HURTOWNIA OKUĆ S.C.. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez udostepnienie Regulaminu Sklepu na stronie internetowej www.online.centrumokuc.pll ,przekazanie Klient, Konsument oraz Klient-Konsument wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru oraz treści dostarczanych do Klienta wiadomością e-mail.

3.       Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu online.centrumokuc.pl/content/3-regulamin-sklepu

4.       Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5.       Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (Klient, Konsument oraz Klient-Konsument) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

6.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.       Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klient, Konsument oraz Klient-Konsument, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Załącznik :

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

pobierz oświadczenie : format wordPOBIERZ WORD  lub format pdfPOBIERZ PDF

 

 Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta lub Klienta-Konsumenta

Adres Konsumenta lub Klienta-Konsumenta

 

DOORTECH HURTOWNIA OKUĆ S.C.

ul. Warszawska 48

42-202 Częstochowa                                                                                   

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

 

 

…………………………………Podpis Konsumenta lub Klienta-Konsumenta

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1    podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2    podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru